GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website is eigendom van CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES, S.L. met belastingnummer (CIF) B93073963, geregistreerd adres: ALQUERIA, 1 ESTEPONA 29680 en is ingeschreven in het handelsregister van Málaga, volume 4792, boek 3700, pagina 14, pagina MA-106229, paragraaf 2.

Voor vragen of suggesties kunt u contact met ons opnemen via e-mail: reservas@cortijodelmar.com.
Deze website wordt beheerst door de Spaanse wet en is onderworpen aan de jurisdictie van de Spaanse rechtbanken.

Het gebruik van onze website door de GEBRUIKER is gratis en is onderworpen aan de voorafgaande lezing en volledige, duidelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN die van kracht zijn op het moment van gebruik. Wij verzoeken u deze zorgvuldig te lezen.

Nº registro turístico:

Cortijo del Mar Resort:
Le Mirage: CTC2022124292
Cortijo del Golf:
Syzygy:

De GEBRUIKER die gebruik maakt van ons portaal, de inhoud of diensten ervan, aanvaardt en gaat akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden. Indien de GEBRUIKER niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dient hij af te zien van het gebruik van deze website.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de weergave en lay-out van onze website aan te passen, diensten uit te breiden of te verminderen en zelfs van het internet te verwijderen, inclusief alle diensten en inhoud.

A. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud, teksten, afbeeldingen, handelsmerken en broncodes van deze website zijn eigendom van ons of zijn goedgekeurd door derden en zijn beschermd door Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten.

De GEBRUIKER mag deze enkel privé en zonder winstoogmerk gebruiken en heeft hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar alvorens het te wijzigen, te reproduceren, te gebruiken, te verdelen of er enig recht op uit te oefenen.

B. GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE
De toegang tot onze website is gratis en vereist geen voorafgaande inschrijving of registratie.
Het verzenden van persoonlijke gegevens impliceert de GEBRUIKER de uitdrukkelijke aanvaarding van ons Privacy beleid.
Onze website dient te goeder trouw te worden gebruikt met inachtneming van de regels van de openbare orde en deze Algemene gebruiksvoorwaarden. De toegang tot onze website valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER, die volledig aansprakelijk zal zijn voor de schade die aan derden of aan onszelf zou kunnen worden toegebracht.
CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES, S.L. wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit een door de GEBRUIKER verkeerd gebruik van deze webpagina's en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de controle van de informatie, de inhoud en de diensten op onze webpagina's die via links op andere webpagina's kunnen worden geraadpleegd.

C. PRIVACY
CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES, S.L. committeert zich met het gegeven de privacy van de GEBRUIKER te allen tijde te respecteren en te beschermen en streeft ernaar geen onnodige informatie te verzamelen. Hieronder vindt u alle essentiële informatie over ons Privacybeleid met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, waaronder:
- Wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.
- Doeleinden van gegevensverzameling.
- Geldigheid van gegevensbeheer.
- Hoe lang gegevens worden bewaard.
- Wie uw persoonsgegevens ontvangt.
- Uitoefening van uw rechten op uw gegevens.

1. AANSPRAKELIJKHEID: zie het kopje hieronder.

2. DOELEINDEN, RECHTMATIGHEID EN BEWAREN van de gegevens die zijn ontvangen via:

· Contactformulier

Doeleinde: Het bieden van een middel om contact met ons op te nemen en ons in staat te stellen uw verzoeken om informatie te beantwoorden. Tevens het toesturen van mededelingen over onze producten, diensten en activiteiten, ook via e-mail, als u het vakje voor aanvaarding hebt aangevinkt.
Rechtmatigheid: Toestemming van de gebruiker bij het aanvragen van informatie via ons contactformulier door het aanvinken van het acceptatievakje waarmee u instemt met het ontvangen van informatie.
Bewaren van persoonsgegevens: Zodra uw vraag is afgehandeld, hetzij via ons online proces, hetzij per e-mail, en mits u niet wacht op verdere reactie. Uw persoonsgegevens worden bewaard als u heeft ingestemd informatie van ons te willen ontvangen tot het moment dat u deze actie annuleert.

· Het sturen van een e-mail

Doeleinde: Het beantwoorden van vragen en geven van informatie. In het geval van het sturen van een Curriculum Vitae zullen uw persoonsgegevens deel kunnen uitmaken van onze database voor huidige en toekomstige selectieprocessen.
Rechtmatigheid: Toestemming van de gebruiker tijdens het aanvragen van informatie bij ons via e-mail of het toesturen van persoonsgegevens of een CV als onderdeel van een selectieprocedure.
Bewaren van persoonsgegevens: Zodra uw aanvraag is afgehandeld, hetzij via ons online proces of per e-mail, en op voorwaarde dat u niet wacht op verdere reactie. In het geval van ontvangst van uw CV kunnen uw persoonsgegevens maximaal een jaar worden bewaard voor toekomstige selectieprocessen.

 

Verplichting om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken en gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens:
U dient minimaal 14 jaar oud te zijn of over voldoende handelingsbekwaamheid te beschikken om persoonsgegevens te kunnen verstrekken.
Persoonsgegevens zijn nodig om uw aanvragen te kunnen behandelen, u als gebruiker te kunnen registreren en/of de door u afgenomen diensten te kunnen leveren. Het ontbreken van persoonlijke gegevens betekent dat wij u niet kunnen helpen met de gevraagde diensten.
Wij behouden ons het recht voor om te beslissen of wij uw persoonsgegevens en andere informatie al dan niet in onze database opnemen.

3. ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
4. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS
U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft in geen geval de beëindiging van een eerder overeengekomen contract tot gevolg.

U kunt ook de volgende rechten uitoefenen:
- Vragen om toegang tot uw persoonsgegevens of het wijzigen ervan indien deze onjuist zijn.
- Vragen of ze verwijderd kunnen worden wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of om andere redenen.
- Vragen om beperking van het gebruik ervan in bepaalde omstandigheden.
- Op basis van individuele omstandigheden verzoeken dat uw gegevens niet worden verwerkt.
- Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens in bepaalde situaties, zoals bepaald in de regelgeving.
- Andere rechten die in de relevante regelgeving worden erkend.

Waar en hoe kunt u uw rechten aanvragen:
Via schriftelijke communicatie aan de verantwoordelijke op zijn postadres of e-mailadres (aangegeven in rubriek A), onder vermelding van "Persoonsgegevens" en met vermelding van het specifieke recht en welke persoonsgegevens.
Indien u met het bedrijf van mening verschilt over de verwerking van uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij het agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es).

5. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijke wijzigingen, verlies en ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

6. UW PERSOONSGEGEVENS BIJWERKEN
Om uw persoonsgegevens actueel te houden, is het belangrijk dat wij op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen. Zonder dit kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid ervan.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het Privacy beleid met betrekking tot persoonlijke gegevens die door u aan derden worden verstrekt via de op onze website beschikbare links.
Wij kunnen dit Privacy beleid aanpassen naar aanleiding van wijzigingen op de website of wijzigingen in de wetgeving en jurisprudentie inzake persoonsgegevens. Deze zullen als verplichte lectuur verschijnen elke keer als u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via deze website.

D. VERANTWOORDELIJKHEID
Door deze website beschikbaar te stellen voor de GEBRUIKER streven wij ernaar de best mogelijke service te bieden in de weergave ervan en het gebruik van de technologie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de aanwezigheid van virussen en andere elementen die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen aan het computersysteem van de GEBRUIKER.
Wij kunnen niet garanderen dat de dienst continu en ononderbroken beschikbaar zal zijn.

Het is voor de GEBRUIKER verboden om op ons portaal handelingen te verrichten die een overmatige werkingsoverbelasting van onze computersystemen veroorzaken, met de introductie van virussen inbegrepen, de installatie van robots of software die het normale werkingssysteem van onze website verandert of uiteindelijk schade kan toebrengen aan onze computersystemen.
De GEBRUIKER neemt alle verantwoordelijkheid op zich die voortvloeit uit het gebruik van onze website.
De GEBRUIKER erkent dat hij alle informatie betreffende de gebruiksvoorwaarden van ons portaal begrepen heeft, erkent dat deze toereikend zijn om fouten uit te sluiten en aanvaardt deze dus volledig en zonder voorbehoud.


FLEXMYROOM CANCELLATION INSURANCE

By contracting our services you are accepting that we transfer your personal data to the entity FLEXMYROOM INSURETECH, SL, domiciled in Benidorm (03503 - Alicante), Calle Gerona, 13, Local CA 18, and with CIF number B42687616, with the sole purpose that can benefit from the insurances that this entity offers. This entity will cancel your personal data when the service has ended and the legally established deadlines have been met. You can exercise your rights of access to data, rectification or deletion of data, limitation of the use of data, opposition to the use of data and portability of data at the email address datos@flexmyroom.com

E. COOKIES
CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES, S.L. behoudt zich het recht voor cookies te gebruiken om haar diensten af te stemmen op de individuele behoeften en om de navigatie van de site voor de GEBRUIKER te verbeteren.

In overeenstemming met het beleid van de onderneming inzake gegevensbescherming gebruikt CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES, S.L. cookies die de gebruikers en hun computers anonimiseren en de namen van de gebruikers niet vermelden.

De meeste browsers kunnen zo worden geconfigureerd dat de gebruiker cookies kan aanvaarden of weigeren. Op deze manier kan worden voorkomen dat ze op de harde schijf van een computer worden geïnstalleerd. De installatie van cookies is niet verplicht voor het gebruik van de websites van CORTIJO DEL MAR EXPLOTACIONES, S.L.

 

Configurar cookies »